خواجه نصیر

محمودرضا خواجه نصیری

نماينده شركت تأمين سرمايه تمدن

زرنوخی

رضا زرنوخی

نماينده صندوق مالی و توسعه تكنولوژی ايران

اسدی

آرمان اسدی

نماینده شركت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

میرامینی

سید روح‌الله میرامینی

نماینده صندوق توسعه فناوری های نوین

 فناوري شريف

سید مهدی سادات رسول

نماینده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف