ارکان صندوق

مدیر صندوق          

 

متولی صندوق            

حسابرس صندوق

ركن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است كه لازم است مطابق اساسنامه، گزارشات پیش‌بینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و در اختیار متولی، حسابرس و سازمان قرار دهد.همچنین با استفاده از تارنمای مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری، اطلاعات ذكر شده در بخش اطلاع‌رسانی اساسنامه را جهت آگاهی عموم افشاء می‌نماید.             ركن نظارتی صندوق محسوب گردیده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد. از وظایف مهم متولی پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق، تأیید حساب‌های بانكی افتتاح شده توسط مدیر برای صندوق و نظارت مستمر بر عملكرد مدیر و ضامن است. در واقع متولی به عنوان نماینده و وكیل سرمایه‌گذاران برای اقامة هرگونه دعوای كیفری علیه صندوق تعیین گردیده است.             ركن دیگر نظارتی است كه از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان و توسط متولی، جهت تأیید به مجمع صندوق معرفی می‌گردد. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین می‌گردد و حسابرس با قبولی سمت ارائه گردید وظایف و مسئولیت‌های محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.
            سبد گردان الماس             شاخص اندیشان
                             
                             
                       

 

امیدنامه و اساسنامه صندوق جسورانه

امیدنامه صندوق   اساسنامه صندوق
 
 
  armani vc   armani vc

 

پذیره نویسی و فراخوان

آگهی دعوت به مجمع عمومی          پذیره نویسی صندوق         فراخوان         آگهی عرضه واحد های تعهد شده
                               
                   

تادیه 30% مبلغ اسمی

         
                تادیه 40% مبلغ اسمی        

 

گزارشات و صورتهای مالی صندوق

تاریخ گزارش دهی   عنوان گزارش منتهی به عملیات
1398/11/08   صورت وضعیت پرتفوی 1398/10/30
1398/10/28   گزارش عملکرد صندوق 1398/09/30
1398/10/28   صورت مالی صندوق 1398/09/30
1398/10/10   صورت وضعیت پرتفوی 1398/09/30
1398/09/10   صورت وضعیت پرتفوی 1398/08/30
1398/08/29   صورت مالی صندوق حسابرسی شده 1398/06/31
1398/07/09   صورت وضعیت پرتفوی 1398/07/30
1398/07/29   صورتهای مالی صندوق 1398/06/31
1398/04/29   صورت وضعیت پرتفوی 1398/03/31
1398/07/10   صورت وضعیت پرتفوی 1398/06/31
1398/06/09   صورت وضعیت پرتفوی 1398/05/31
1398/05/13   صورتهای مالی صندوق 1397/12/29
1398/05/10   صورت وضعیت پرتفوی 1398/04/31
1398/04/22   گزارش عملکرد صندوق 1397/12/29
1398/04/17   صورتهای مالی صندوق 1397/12/29
1397/02/20   گزارش عملکرد صندوق 1396/09/30
1397/02/20   صورتهای مالی صندوق 1396/09/30
1397/02/24   گزارش عملکرد صندوق 4 ماه و 7 روز 1396/12/29
1397/02/24   گزارش عملکرد صندوق 5 ماه و 7 روز 1396/12/29
1397/02/24   صورتهای مالی صندوق 1396/12/29
1397/04/11   گزارش حسابرسی صندوق 1396/12/29
1397/04/11   گزارش حسابرسی صندوق 1396/12/29
1397/04/31   اصلاحیه صورتهای مالی صندوق 1396/12/29
1397/05/07   صورتهای مالی صندوق 1397/03/31
1397/08/01   صورتهای مالی صندوق 1397/06/31
1397/08/23   گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل 1397/06/31
1397/10/22   صورتهای مالی صندوق 1397/09/30