آرمانی

 

ثروت یعنی تأثیرگذاری

venture-capital

تحقق رویا های غیر ممکن 

با پیوستن به خانواده

سرمایه گذاری خطر پذیر

 

شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

آگهی عرضه
1398/6/4

آگهی عرضه واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تأد...

 Official Newspaper
1398/6/3

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه ...

آگهی تغییرات صندوق جسورانه توسعه فناوری آرمانی
1398/6/2

آگهی تغییرات صندوق جسورانه توسعه فناوری آرمانی

FaraBourse VentureCapital